Mòduls d'activitat

Moodle ofereix un gran ventall de mòduls d'activitat que es poden utilitzar per construir qualsevol tipus de curs.


 newmodule

This file contains the main description of the newmodule module. Usually, it's used to explain the main features of the activity, with a natural language. Also, the overall process of the activity is detailed here with its pedagogical foundation.

From a developer perspective, this "help" directory will contain simple html files like this that you will be able to link from newmodule code when any sort of explanation is necessary (it's easier to add those links automatically, both from the formslib stuff (see mod_form.php) and from everywhere else (see the helpbutton() function).

Also, don't forget to add one link to this help file from the newmodule/help "index.html" file, it will allow Moodle to show all the existing help files related to the module when the complete list of available help files is requested.

Please, replace me with the real information about the newmodule!


 Consulta

  La consulta és una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una sèrie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser útil com a enquesta ràpida per estimular la reflexió sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perquè l'estudiant faci constar que està d'acord a partna recerca.


 Diàlegs

  Aquest mòdul proporciona un mètode senzill de comunicació entre parelles d'usuaris. Un professor pot obrir un diàleg amb un estudiant, un estudiant pot obrir un diàleg amb un professor i (opcionalment) un estudiant pot obrir un diàleg amb un altre estudiant. Un professor o un estudiant poden participar simultàniament en diversos diàlegs.


 Diaris

  Aquest mòdul és una activitat de reflexió molt important. El professor demana a l'estudiant que reflexioni sobre un tema concret, i l'estudiant pot editar i polir la seva resposta durant un cert temps. Aquesta resposta és privada i només la pot veure el professor, el qual pot oferir retroacció i pot qualificar cada entrada del diari. En general és bona idea tenir una activitat de diari cada setmana.


 Enquestes

  El mòdul d'enquestes proporciona un cert nombre d'instruments d'investigació que han demostrat ser útils per estimular i avaluar en entorns virtuals d'aprenentatge. El professor pot usar-los per recollir dades dels estudiants que l'ajudaran a conèixer la seva classe i a reflexionar sobre la seva tasca d'ensenyant.


 Enquesta fb

  Amb aquest mòdul, vosté pot fer enquestes als seus alumnes amb una enquesta personalitzada.


icon  Questionnaire

El mòdul Enquesta phpESP vos permet construir enquestes emprant una varietat de tipus de preguntes, amb el propòsit de reunir dades introduides pels usuaris. Està basat en phpESP, una eina d'enquestes de codi obert (vegeu: http://phpesp.sourceforge.net).


Darrera modificació: 12/07/08


 Etiquetes

  Aquesta no és realmente una activitat: és una activitat "falsa" que us permet inserir text i imatges, en la pàgina del curs, entre les altres activitats.


 Fòrums

  Aquesta activitat pot ser la més important: és aquí on té lloc la major part del debat. Els fòrums es poden estructurar de diferents maneres i poden incloure una valoració de cada missatge per parts dels companys. Els missatges es poden visualitzar en diferents formats i poden incloure fitxers adjunts. Quan se subscriuen a un fòrum, els participants reben una còpia de cada missatge per correu electrònic. El professor pot imposar la subscripció a tots els seus estudiants si així ho desitja.


 GeoGebra

GeoGebra és una aplicació de matemàtica dinàmica, gratuïta, lliure i multiplataforma, enfocada a tots els nivells educatius, que aglutina la geometria, l'àlgebra, el full de càlcul, l'estadística i l'anàlisi, en un únic paquet integrat, molt fàcil d'utilitzar.

Per aquest motiu, el Departament d'Ensenyament de Catalunya, en col·laboració amb l'Associació Catalana de GeoGebra (ACG) i l'equip de desenvolupament de GeoGebra han implementat aquest mòdul que permet la incorporació d'aquest tipus d'activitats a Moodle. Les seves característiques principals són:

 • Permet incrustar activitats GeoGebra a qualsevol curs de forma molt senzilla.
 • Facilita el seguiment ja que guarda la puntuació, data, durada i construccions de cadascun dels intents que realitza l'alumnat.
 • L'alumnat pot desar l'estat de les activitats realitzades per continuar-les en un altre moment.


 discipline

This file contains the main description of the discipline module. Usually, it's used to explain the main features of the activity, with a natural language. Also, the overall process of the activity is detailed here with its pedagogical foundation.

From a developer perspective, this "help" directory will contain simple html files like this that you will be able to link from discipline code when any sort of explanation is necessary (it's easier to add those links automatically, both from the formslib stuff (see mod_form.php) and from everywhere else (see the helpbutton() function).

Also, don't forget to add one link to this help file from the discipline/help "index.html" file, it will allow Moodle to show all the existing help files related to the module when the complete list of available help files is requested.

Please, replace me with the real information about the discipline!


 Glossari

Aquesta activitat permet als participants crear i mantenir una llista de definicions, com un diccionari.

Les entrades es poden cercar o explorar en diferents formats.

El glossari també permet que el professorat exporti entrades d'un glossari a un altre (el principal) dins del mateix curs.

Finalment, és possible crear enllaços automàtics a aquestes entrades des de qualsevol part del curs.


 JClic

  El JClic és un projecte del Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya que està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia: puzles, associacions, exercicis de text, mots encreuats, sopes de lletres i altres. A més, la zonaClic disposa d'una biblioteca d'activitats que compta amb uns mil projectes que han creat professors i persones d'altres col·lectius que han volgut compartir solidàriament el seu treball.

  Aquest mòdul permet al professorat afegir a un curs qualsevol activitat de tipus JClic i recopilar els resultats obtinguts (temps utilitzat a cada activitat, intents, encerts...) per cada alumne/a.


 Llibres

  Un llibre és un material d\'estudi multipàgina senzill


 Media Player Activity Module

The Media Player Activity Module is comprehensive wizard for deploying Flash video as activities in Moodle courses. It allows users to set all of the parameters supported by Jeroen Wijering's FLV Player.

Media Player Activity Module Developed by Matt Bury - http://matbury.com/

FLV Player Developed By Jeroen Wijering - http://www.longtailvideo.com/

Help Files Index


 JPG Slideshow

Aquest mòdul és una activitat senzilla que permet que l'usuari pugui veure un conjunt d'imatges emprant miniatures.

Seleccioneu el directori que conté els fitxers d'imatge (amb el format PNG, GIF o JPG).

Els professors veuran un enllaç a una pàgina especial que els hi permetrà d'editar els títols i les llegendes per a les imatges.

Apareixerà un avís per als professors si hi ha fitxers amb una grandària superior al límit establert per l'administrador per a aquesta activitat.


 Quaderns Virtuals

  Quaderns Virtuals és un projecte desenvolupat al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que neix amb la voluntat de portar a la Xarxa els Quaderns d'exercicis. És, per tant, l'adaptació d'un recurs didàctic tradicional a un mitjà d'informació i comunicació modern. El projecte neix com a resposta a la necessitat del professorat per facilitar la creació de recursos didàctics multimèdia per a qualsevol nivell i àrea educatius, així com el seguiment i l'avaluació de l'alumnat.

  Aquest mòdul permet al professorat fer el seguiment i l'avaluació dels Quaderns dels estudiants, ja que pot consultar en qualsevol moment el seu estat. A més, com es van enregistrant les respostes, l'alumnat té la possibilitat de treballar en diferents sessions els Quaderns assignats. Per a cada Quadern, es pot determinar l'aparença, el nombre màxim de lliuraments o si vol mostrar la retroacció (feedback), entre d'altres.


 Qüestionaris

Aquest mòdul permet al professorat dissenyar i definir qüestionaris a base de preguntes d'opcions múltiples, de vertader o fals i de resposta breu. Aquestes preguntes es mantenen en una base de dades classificades per categories i es poden reutilitzar dins del mateix curs o fins i tot en diferents cursos. Els qüestionaris poden admetre múltiples intents. Cada intent es puntua automàticament i el professor pot decidir si proporciona retroacció a l'estudiant o mostra les respostes correctes. Aquest mòdul permet també posar qualificacions.

qcreate Question Creation activity module

The Question Creation activity module makes it possible for teachers to let or require students to create questions using the Moodle question creation engine. These creations can subsequently be edited by a teacher and added to Moodle quizzes.

As a non-graded activity, teachers can make it possible for students to make any number of questions. These questions can be imported into quizzes by the teacher. In this way, teachers can encourage students' autonomous learning. Students will create questions about a certain topic or sub-set of knowledge, knowing that their questions will appear in a (graded) quiz.

As a graded activity, teachers can require students to make specific question types and a specific number of these types. Furthermore, these questions can be graded both automatically or manually or a combination of the two. Automatic grading takes no account of the quality of questions, it simply rewards students for creating questions. Manual grading on the other hand is used to evaluate the content and quality of questions.


 Recursos

  Els recursos són contingut: informació que el professor vol incorporar al curs. Es pot tractar de fitxers preparats i penjats al servidor del curs, pàgines editades directament dins de Moodle o pàgines web externes que es fan aparèixer com a part del curs.


 Paquets SCORM

Un paquet SCORM és un fardell de material web empaquetat d'una manera que segueix l'estàndard SCORM d'objectes d'aprenentatge. Aquests paquets poden incloure pàgines web, gràfics, programes Javascript, presentacions Flash i qualsevol altra cosa que funcioni en un navegador web. El mòdul SCORM permet carregar fàcilment qualsevol paquet SCORM estàndard i convertir-lo en part d'un curs.

 Taller

  Un taller és una activitat d'avaluació d'iguals amb una enorme varietat d'opcions. Permet que els i les participants avaluïn els projectes dels altres, així com projectes d'exemple, de moltes maneres. També coordina la recollida i distribució d'aquestes avaluacions de diferents formes. El mòdul Taller és una contribució de Ray Kingdon.


 Tasques

Les tasques permeten al professorat especificar una feina que requereix que els estudiants preparin un contingut digital (en qualsevol format) i el trametin penjant-lo en el servidor. Exemples de tasques podrien ser treballs, projectes, informes, etc. Aquest mòdul inclou la possibilitat de qualificar.

 Wikis

Un wiki permet crear documents col·lectivament per mitjà d'un navegador web, usant un llenguatge d'etiquetes senzill.

"Wiki wiki" significa "super ràpid" en l'idioma hawaià. La velocitat de creació i actualització de pàgines és un dels aspectes definitoris de la tecnologia wiki. Generalment les modificacions s'accepten sense revisió prèvia, i la majoria de wikis estan oberts al públic en general o almenys a totes les persones que tenen accés al servidor.

El mòdul Wiki de Moodle capacita els participants per treballar plegats en pàgines web, afegir-hi contingut, ampliar-lo i modificar-lo. Les versions anteriors no se suprimeixen mai i es poden recuperar.

Aquest mòdul es basa en l'Erfurt Wiki.


 Xats

  El mòdul de xat permet als participants tenir discussions sincròniques en temps real a través del web. És una forma útil d'aconseguir un millor coneixement dels altres i del tema sotmès a discussió. La manera d'usar una sala de xat és bastant diferent dels fòrums asíncrons. El mòdul de xat ofereix diverses possibilitats de gestió i de revisió de les discussions realitzades.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English