CFGM Instal.Elèctriques i Automàtiques
(MP07: Màquines Elèc)


Programació didàctica:

Presentacio

El MP-07 de Màquines Elèctriques s’inicia amb la primera UF Transformadors. Concretament, els dos primers nuclis formatius, NF1.1 i el NF1.2, establiran els Principis del tafo ideal, trafo real i pèrdues. La Unitat Formativa també estarà formada per tres nuclis formatius més, NF1.3, NF1.4 i NF1.5, on es desenvoluparan els Càlculs, manteniment i connexions d'un transformador.